שבעת ד-ילצאי0 לארץ נמל / לם חנייה בפדסמרג ;בראטיסלבד.) שכציכיה. חעומדים מימץ לשמאל: קלוצק, האנקה הבר, רג <sup>ך </sup>נה f D1m ב/.קא7ק7ש, חשוכים: יורייק כ"זיבינסק* ,דוד שפיר. היושב: יודייק גולדשטיין,