כטרפנד, בראשית שנת .1921 שלושה בארבעת ר עולים הראשונים של קן קאליש עם אקדחים שרכש! בדרך. האשכים מימץ לשמאל: קלוצק, יור" ק כ"זיבינסק* 7ח?1מד י דור שפיר.