תצלום קבוצת TTTTO בקן 8שנת :1921 נשלחמקאליש לארין, לדוד שפייר, מימי; לשמאל %/ף& ./ , *, פרדק של, .3 <sub>r </sub>- ,2 םאלח ז"ךל, .4 בגקארק1ש, .5 דורה םנ1קץ, .6 פא2 ק3רםן, 7,7(ש*ה ארקוש, ,8 לוטק קראסוצקי, ,9 ליאךן סיטנר, .10 אולק פוזנאניסקי, .11 רוזיקה ל"בראך. ה^ושב"ם בשורה הראשונה: .1 א*זאק פראשקר, .2 דאווצייו קראסוצקי, .3 שלאמק ניידנינקקי, ,4 אבא ;ייעד'/ nvrrtt -5 הילץ. בשורה השנייה: .1 גוטה טמקץ, ,3 <sub>r </sub>- .2 חלה (?) בלא&ביךן.