•נדור הבו גרים על שם מאיר - \vrmv גדוד הבוגרים הראשון בקן קאלייש. אוגוסט .1920 מימי; לשמאל: בשורה העליונה ,1 - כנקאר קוש, A rn/TZ&fr- / ,2 לוטקקרסו צקי, ,$קל1צק, *6 י. .8, - .7 נתך גל7ני;קקי .9 /הנ"ק שלומפר. בשךרהשנ"ה- ,1 לוונפיש, ,2 שפיר, ,4 ,- >3 י, ,5 פרדק של, \? ,- ,6ולקה לי?ראך. בשורה שלישית- ,/ רוךקה לי^נבא^ס, 3,- ,2)ליאו/ סיסנר, pxrs a , -A פראשקר, J <sup>t</sup>' .6־, nvrrtf .8 הולץ. כשוירהרבי^ת- ,1 י, \2וז"־ק כ"דבינסקי, .3 י,.4פאבקנר8ן,.6 ! - .5נן«סקרוךנבא1ם. בשורה חמישית י \ & י A א