They remained in the classroom: Narratives of outstanding teaching students

מחקרים רבים המתפרסמים ברחבי העולם מצביעים על תמונה שיכולה להעיד בצדק על חוסר הצלחה בתהליכי הכשרת מורים . מרבית משתתפי התכניות מצהירים על אכזבתם מתכניות ההכשרה , על היותן תאורטיות מדי , ועל כך שלא שם רכשו את יכולתם להיות מורים . תחושת חוסר ההצלחה נעשית מובהקת יותר , כאשר מתברר כי כמחצית מהבוגרים פורשים מההוראה תוך שלוש עד חמש שנים מסיום תהליך ההכשרה , וחלק נכבד מהם אף אינו מגיע להוראה כלל . התמונה קשה יותר ככל שמדובר בבוגרים שכישוריהם האקדמיים הם מעל הממוצע , המוגדרים לעתים קרובות כמצטיינים . מדינת ישראל משקיעה כמיליארד שקלים בשנה מתקציב המדינה למימון מערכת הכשרת מורים , והעוסקים בהכשרה מגלים הרבה רצון טוב , ועם זאת התמונה בישראל אינה שונה . ספר זה מספר את סיפורם של משתתפי ובוגרי תכנית מצטיינים באוניברסיטה העברית , שהכשירו את עצמם להוראת מקצועות היהדות . מדובר במשתתפים שעל פי כישוריהם יכלו להתקבל ליוקרתיות שבמחלקות האוניברסיטה , אך בחרו בהוראה . הספר מלווה את הבוגרים , משתתפי המחזור הראשון של התכנית , מהשנה הראשונה לכניסתם לתכנית ועד לסיום השנה החמישית להיותם מורים מן המניין בבתי הספר ב...  אל הספר
מכון מופ"ת