תוכן העניינים

מבוא / לילי הלפרט - זמיר שואת יהודי הונגריה — סוגיה שנשכחה ? ................................................. 5 גישה בין - תחומית להוראת השואה 6 ......................................................... מבנה הספר ............................................................................................. 8 פרולוג אישי / לילי הלפרט - זמיר 9 ............................................................ פרולוג אישי / דורון נידרלנד ................................................................. 14 שער ראשון : הונגריה ויהודיה בין שתי מלחמות העולם / דורון נידרלנד תוצאות מלחמת העולם הראשונה 17 ........................................................ יהודי הונגריה : מבט דמוגרפי - חברתי .................................................... 21 הזרמים הדתיים ביהדות הונגריה 22 .......................................................... שער שני : שואת יהודי הונגריה בשנים / 1945 - 1938 לילי הלפרט - זמיר ודורון נידרלנד רקע היסטורי ........................................................................  אל הספר
מכון מופ"ת