ביבליוגרפיה

אבי רות , השואה בתודעת הנוער = מ ' אבי רות ] = מרדכי אליאב [ , " השואה בתודעת הנוער הישראלי " , שנה בשנה ) תשכ " ב ( , עמ ' . 242 - 234 אבידן , טוהר הנשק = אברהם אבידן , " טוהר הנשק לאור ההלכה " , דב גינזבורג ) עורך ( , בעקבות מלחמת יום הכיפורים : פרקי הגות , הלכה ומחקר , תל אביב תשל " ד , עמ ' כה - לא . אבינעם , גווילי אש = ראובן אבינעם ) עורך ( , גווילי אש , תל אביב תשי " ב . אבינעם , לבבות דובבים = ראובן אבינעם ) עורך ( , לבבות דובבים : אבות על בנים שנפלו , תל אביב תשי " ז . אבינעם ושפאן , שירת מלחמה = ראובן אבינעם ושלמה שפאן ) עורכים ( , שירת מלחמה וגבורה בישראל , תל אביב תשי " ח . אבן וירגה = שלמה אבן וירגה , שבט יהודה , ירושלים תש " ז . אבן חן , אלונים בסלע = יעקב אבן חן , אלונים בסלע : מסיפורי גוש עציון , תל אביב תש " ל . אבן חן , בדרך לחברון = יעקב אבן חן , בדרך לחברון , ירושלים . 1973 אבן חן , מבוע = יעקב אבן חן ) עורך ( , מבוע : קובץ ליצירה דתית בספרות יפה באמנות 2 ) תשכ " ה ( , שירים נבחרים , ירושלים תשכ " ה . אבן חן , מעבר להרים = יעקב אבן חן , מעבר להרים : שירים , ירושלים ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה