המלצות

. 6 יש לצמצם את מספר החברים בוועדות הקבועות ל - 9 לכל היותר ) למעט בוועדות נבחרות כגון ועדות הכנסת , הכספים וחוץ והביטחון ( . . 7 יש להגביל תקנונית את מספר הוועדות הקבועות שבהן יכול כל חבר כנסת לכהן . כפי שפורט בתרשים , 2 ברוב הדמוקרטיות המבוססות שנבדקו מוגבל מספר הוועדות שחבר פרלמנט יכול לכהן בהן לשתי ועדות לכל היותר . . 8 יש להוסיף לוועדות עוד יום עבודה רשמי . הצעה ברוח זו הונחה במושב הקודם על שולחנה של ועדת הכנסת . בנוסף , ניתן לשקול להוסיף להאריך את שעות פעילותן בימים שבהם הן מתכנסות . . 9 יש לכונן בכל ועדה קבועה ועדת משנה לענייני תקציב , שבשלב הראשון תעסוק במעקב אחר ביצוע תקציב המשרד הרלוונטי . ועדת המשנה תזמן את השר האחראי לצורך דיווח על ביצוע התקציב ובסוף השנה התקציבית תפיק דוח על ביצועי המשרד , שיידון במליאת הוועדה . בנוסף , מוצע שוועדת המשנה תהיה אחראית על ניהול הדיונים בנושא ההעברות התקציביות , הנוגעות למשרד / ים שבתחום אחריותה . בדיונים על ההעברות התקציביות יהיו נוכחים הגורמים המקצועיים הרלוונטיים מהמשרד / ים , בניגוד למצב כיום שבו רפרנט ממשרד האוצר מופיע בוועדת הכספים ומנמק...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר