תרשים :2 המספר הממוצע של ועדות קבועות שחבר בית נבחרים מכהן בהן )נכון ל-2010(