תרשים :1 הצעות חוק פרטיות שהונחו על שולחן הפרלמנט בעשור וחצי הראשונים של המאה ה-– 21 כנסת ישראל במבט השוואתי