תוכן העניינים

פתח דבר 5 חלק ראשון : חקיקה פרטית אפיון הכשלים 7 דברי הסבר להצעות חוק פרטיות 10 המלצות 11 חלק שני : פיקוח על הרשות המבצעת באמצעות ועדות הכנסת אפיון הכשלים 14 המלצות 18 חלק שלישי : השאילתה – כלי פיקוח מליאתי על הרשות המבצעת אפיון הכשלים 23 המלצות 24 המלצות משלימות ונושאים להרחבה 25 אחרית דבר 27 נספח : הצעה למבנה של 19 שרים ומשרדים 28  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר