מוגבלות בבית הכנסת ברכת כוהנים בכיסא גלגלים

שו " ת 5 מוגבלות בבית הכנסת ברכת כוהנים בכיסא גלגלים הרב ד " ר בנימין לאו שו ” ת 5 טבת תשע ” ו , דצמבר 2015 הרב ד ” ר בנימין לאו Synagogue Inclusion : Can the Priestly Blessing be Recited in a Wheelchair ? Rabbi Dr . Benjamin Lau התצלום על העטיפה : Wheelchair Walk , Dmitriy Shironosov , www . Dreamstime . com אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו “ ל . © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע״ר ) , תשע "ו נדפס בישראל , 2015  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר