ביבליוגרפיה

. 1 מקורות ראשוניים א . חקיקה מנדטורית ( = Palestine ( Defence ) Order in Council ( 1937 דבר המלך במועצתו על ארץ ישראל ( הגנה ) . 1937 ( = Defence ( Emergency ) Regulations ( 1945 תקנות ההגנה ( שעת חירום ) . 1945 ב . חקיקה ישראלית חוקי יסוד חוק יסוד : הממשלה ( תשכ " ח - , ( 1968 ( תשנ " ו - , ( 1992 ( תשס " א - . ( 2001 חוק יסוד : הצבא ( תשל " ו - . ( 1976 חוק יסוד : ירושלים בירת ישראל ( תש " ם - . ( 1980 חוק יסוד : בתי המשפט ( תשמ " ד - . ( 1984 חוק יסוד : מבקר המדינה ( תשמ " ח - . ( 1988 חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו ( תשנ " ב - . ( 1992 חוק יסוד : חופש העיסוק ( תשנ " ב - . ( 1992 חקיקת הכנסת ( פקודות וחוקים ) פקודת סדרי השלטון והמשפט ( תש " ח - . ( 1948 פקודת צבא הגנה לישראל ( תש " ח - . ( 1948 פקודת מניעת טרור ( תש " ח - . ( 1948 חוק ש ירות בטחון ( תש " ט - . ( 1949 חוק חיילים משוחררים ( החזרה לעבודה ) ( תש " ט - . ( 1949 חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום ( תש " י - 1949 ) ( תיקון תשי " ד - . ( 1953 חוק נכסי נפקדים ( תש " י - . ( 1950 חוק בתי קברות צבאיים ( תש " י - . ( 1950 חוק מש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)