< אמן לא ידוע, שמן על בד; צילום: רחל סוקמן ,Artist unknown ;oil on canvas photo: Rachel Sukman