ש שעטנ"ז ג"ץ

אמר רב יהודה אמר רב : בשעה שעלה משה למרום , מצאו להקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות , אמר לפניו : רבונו של עולם , מי מעכב על ידך ? אמר לו : אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו , שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות . [ ... ] אמר רבא : שבעה אותיות צריכות שלשה זיונין , ואלו הן : שעטנ " ז ג " ץ . ( בבלי , מנחות כט ע " ב ) כתרים - כגון התגין דס "ת מי מעכב על ידך - מה שכתבת שאתה צריך להוסיף עוד עליהם כתרים שהגיע לדבר - שצריך טעם נתיישבה דעתו - של משה הואיל ומשמו אומר אע " פ שעדיין לא קיבלה במקולין - מקום הקצבין שוקלין בשרו כדאמר בברכות ( דף סא ) שסרקו בשרו במסרקות ברזל שלשה זיונין - ג ' תגין קטנים בכל אחת בשין רגל השמאלית וכן בעין בראש הרגל הפנימי וכן כולם ואותם ג ' תגין אחד נוטה לימין ואחד נוטה לשמאל ואחד למעלה שעטנז גץ - והוא הדין לצדיק כפופה ולנון פשוטה . ( רש " י ) תמיהות רבות יש בסיפור המפורסם על עלייתו של משה למרום לקבל את התורה ממי שכתבה . לא זו בלבד שהוא זוכה לאחר ארבעים יום ולילה לפגוש את הקדוש ברוך הוא , דבר שלא יעלה על הדעת של יהודי מקראי , ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)