ע עבד

מיהו יהודי ? ההגדרה התלמודית להבנתי היא - יהודי הוא מי שאינו עבד . " כי לי בני ישראל עבדים " ( ויקרא כה , נה ) ולא עבדים לעבדים ( בבלי , קידושי ן כב ע " ב ) כלומר , דווקא קבלת עול מצוות , קבלת האל כאדון , היא המהלך לשחרור . רק מי שמחויב למשהו שלמעלה ממנו יכול להיות חופשי לגמרי מעבדו ת לבשר ודם . רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר מה נשתנה אזן מכ ל אברים שבגוף אמר הקדוש ברוך הוא : אזן ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי " כי לי בני ישראל עבדים " ולא עבדים לעבדים , והלך זה וקנה אדון לעצמו - ירצע . ורבי שמעון ב ר רבי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר : מה נשתנה דלת ומזוזה מכל כלים שבבית ? אמר הקדוש ברוך הוא : דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי " כי לי בני ישראל עבדים " ולא עבדים לעבדים , והוצאתים מעבדות לחירות , והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע בפניהם . ( בבלי , קידושין כב ע " ב ) האוזן תירצע והאדם יתבייש מול הדלת והמזוזה שלו אם יבחר לוותר על חירותו . כמו המזוזה שמזכירה בבואו ובצאתו את הברית בין האדם לאל , רציעת האוזן היא סימון ותזכורת תמידית ש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)