י ייסורים של אהבה

פליגי ב הּ ( = נחלקו בדבר ) רבי יעקב בר אידי ורבי אחא בר חנינא , חד אמר : אלו הם יסורין של אהבה - כל שאין בהן בטול תורה , שנאמר : " אשרי הגבר אשר תיסרנו י הּ ומתורתך תלמדנו " ; וחד אמר : אלו הן יסורין של אהבה - כל שאין בהן בטול תפלה , שנאמר ( תהלים סו ) : " ברוך אלהים אשר לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי " . אמר להו [ = להם ] רבי אבא ברי הּ דרבי חייא בר אבא , הכי [ = כך ] אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן : אלו ואלו יסורין של אהבה הן , שנאמר : " כי את אשר יאהב ה ' יוכיח " ; אלא מה תלמוד לומר ומתורתך תלמדנו ? אל תקרי ' תלמדנו ' אל א ' תלמדנו ' ; דבר זה מתורתך תלמדנו ; קל וחומר משן ועין : מה שן ועין שהן אחד מאבריו של אדם - עבד יוצא בהן לחרות , יסורין שממרקין כל גופו של אדם - על אחת כמה וכמה , והיינו דרבי שמעון בן לקיש , דאמר רבי שמעון בן לקיש : נאמר ' ברית' במלח ונאמר ' ברית ' ביסורין ; נאמר ' ברית ' במלח , דכתיב ( ויקרא ב ) " ולא תשבית מלח ברית " , ונאמר ' ברית ' ביסורין , דכתיב ( דברים כח ) : " אלה דברי הברית " . מה ' ברית ' - האמור במלח - מלח ממתקת את הבשר , אף ' ברית ' האמור ביסורין - יסורין ממ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)