ז זמן

אמר רב יהודה אמר רב : בשעה שעלה משה למרום , מצאו להקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות , אמר לפניו : רבונו של עולם , מי מעכב על ידך ? אמר לו : אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו , שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות . אמר לפניו : רבונו של עולם , הראהו לי . אמר לו : חזור לאחורך . הלך וישב בסוף שמונה שורות , ולא היה יודע מה הן אומרים , תשש כחו ; כיון שהגיע לדבר אחד , אמרו לו תלמידיו : רבי , מנין לך ? אמר להן : הלכה למשה מסיני . נתיישבה דעתו . חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא , אמר לפניו : רבונו של עולם , יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי ? אמר לו : שתוק , כך עלה במחשבה לפני . אמר לפניו : רבונו של עולם , הראיתני תורתו , הראני שכרו . אמר ל ו : חזור [ לאחוריך ] . חזר לאחוריו , ראה ששוקלין בשרו במקולין , אמר לפניו : רבונו של עולם , זו תורה וזו שכר הּ? אמר לו : שתוק , כך עלה במחשבה לפני . ( בבלי , מנחות כט ע " ב ) הזמן התלמודי מתקדם לאחור . בדומה למלאך ההיסטוריה של ולטר בנימין ( שאולי נכתב בהשראת האגדה התלמודית ) , צועד האדם התלמודי לאחור כשגבו אל העתיד ופניו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)