א אונאת דברים

ואף רבן גמליאל היה בא בספינה , עמד עליו נחשול לטבעו . אמר : כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנוס . עמד על רגליו ואמר : רבונו של עולם , גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי , ולא לכבוד בית א בא עשיתי , אלא לכבודך , שלא ירבו מחלוקות בישראל . נח הים מזעפו . ( בבלי , בבא מציעא נט ע " ב ) דאמר רבי יוחנן : אין מושיבים בסנהדרין אלא בעלי חכמה , בעלי מראה , בעלי קומה , בעלי זקנה , בעלי כשפים , ויודעים שבעים לשון , שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן ! ( בבלי , מנחות סה ע " א ) אין מעמידין בסנהדרין , בין בגדולה בין בקטנה , אלא אנשים חכמים ונבונים , מופלאין בחכמת התורה , בעלי דעה מרובה , ויודעין קצת משאר חכמות , כגון רפואות , וחשבון תקופות ומזלות , ואיצטגנינות , ודרכי המעוננים והקוסמים והמכשפים והבלי עבודה זרה וכיוצא באלו , כדי שיהיו יודעין לדון אותם . ואין מעמידין בסנהדרין אלא כוהנים ולויים וישראליים מיוחסים , הראויין להשיא לכהונה . אין מעמידין בכל סנהדרין לא זקן מופלג בשנים ולא סריס , מפני שיש בהן אכזריות , ולא מי שאין לו בנים , כדי שיהיה רחמן . ( משנה תורה לרמב " ם , הלכות סנהדרין ) וז...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)