/// דווקא החקלאות ונוף השדות הארץ - ישראלי מבטאים את הגשמת החלום הציוני של "היהודי העברי החדש". דווקא אותו נוף, שמהווה כביכול את הניגוד השלם ביותר להוויה היהודית הגלותית, משוחח עם נופי הדף התלמודי כאשר הזהות היהודית ישראלית משלימה ומנכסת את אוצרותיה. לא לשווא דיבר א"ד גורדון על "לנגן במעדר" - אפשר גם ללמוד את התלם הארוך של בית אלפא. בחיבור הזה, בין יהודיות גלותית תלמודית ליהודיות ציונית, אני מרגישה תיקון אישי גדול )צילום: דובי טל, אלבטרוס(. )התמונה בצבע מופיעה אחרי עמ' 192(