טבלה :2 טיפולוגיית האיומים הקיומיים ב"רשת הביטחון" הציונית