טבלה :1 טיפולוגיית האיומים הקיומיים ב"רשת הביטחון "