מפת לוב. הכוכבימ המ הערימ בהנ שולטת המדינה האי•למית