קיצורים ביבליוגרפיים

אבניה ברז " ל : שמואל הורוויץ , ספר אבני " ה ברז " ל , ירושלים תרצ " ה . אגרות האוהב ישראל : אגרות האוהב ישראל , קבוצת אגרות מסמכים והסכמות המובאים בספרים וכתבי יד , הוצאת מכון שפתי צדיקים , ירושלים תש " ס . אגרות הבית אפרים : אגרות הבית אפרים , בעריכת א " ב שפירא , ירושלים תשנ " ט . אגרות צדיקים וחסידים : ' אגרות צדיקים וחסידים : תקס " ג - תקע " ג ' , היכל הבעש " ט טז ( תשס " ז ) , עמ ' עז - צו . אגרות קודש : אגרות קודש מאת כ " ק אדמו " ר הזקן , כ " ק אדמו " ר האמצעי , כ " ק אדמו " ר ה 'צמח צדק ' , בעריכת שלום דובער לוין , ברוקלין תשמ " ז . אגרות שד " ל : אגרות שד " ל , מהדורת שאלתיאל אייזיק גראבער , א - ה , פרזעמישל תרמ " ב . אגרות שי " ר : אגרות שי " ר , אשר הריץ הרב שי " ר ז " ל אל רשד " ל ז " ל , בעריכת שאלתיאל אייזיק גראבער , פרזעמישל תרמ " ה . אהלי צדיקים : אלטר שפירא , ספר אהלי צדיקים , טשערנאוויץ תרצ " ו . אופנהיים , ההנהגה החסידית : ישראל אופנהיים , ' לדמותה של ההנהגה החסידית בגליציה : סוגיות במשנתו החברתית ובפועלו של ר ' צבי הירש מזידיטשוב ' , גלעד יב ( תשנ " א ) , עמ ' מה -...  אל הספר
מוסד ביאליק