נעילה הערה על 'המבט' האנטי־חסידי

בספר שבחי הבעש " ט מסופר : ' שמעתי מהרב דקהלתינו פ " א [ פעם אחת ] כתב איש אחד תורת הבעש " ט ממה ששמ ‘ [ ששמע ] ממנו פ " א ראה הבעש " ט ששד א ' הולך ואוחז ספר בידו אמר לו מה זה הספר שבידך שאתה נושא השיב לו זה הספר שחברת אז הבין הבעש " ט שיש איש אחד שכותב תורתו וקיבץ כל אנשיו ושאל אותם מי בכם כותב תורתי הודה אותו האיש והביא לו כתביו ועיין בהם הבעש " ט ואמר אין בכאן אפילו דבור אחד שאמרתי ' . בנוסח מוקדם יותר של המעשה , המופיע במסורת חסידי ר' פנחס מקוריץ , נאמר : ' סיפר מהבעש " ט ז " ל שאחד היה כותב מה ששמע מפיו וכאשר נתוודע להבעש " ט מזה , צווה להמוכיח לעיין בכתבים וראה שלא היה כתוב דבר אחד מדברי הבעש " ט , ואמר הבעש " ט ז " ל כי אותו אדם לא שמע לשם שמים , לכך נתלבש בו קליפה ושמע דברים אחרים ' . יוסף פרל הוא בבחינת אותו שד המחזיק בידו ספר שהוא בבואה עקומה של דברי הבעש " ט . הוא לבש את אדרת החסידות כדי להפקיעה ותיאר כיצד ספריו , וראש להם ה ' בוך ' הגרמני וספר מגלה טמירין , הם מעין ספרים ' דמוניים ' המשפיעים באופן ישיר על הקוראים אותם . באחת מאיגרות ספר מגלה טמירין מתאר פרל את תגובתו של חס...  אל הספר
מוסד ביאליק