תמר'ל ברגסון וספר מגלה טמירין

למרות תקוותם של פרל , ריב " ל והקרובים להם לראות השפעה מידית של הספר גם על החסידים עצמם , נראה שאלו לא הגיבו אליו כלל ולא נתהפך עליהם עולמם . הם נרעשו יותר מהתזכירים לשלטונות שכתבו המשכילים , שהצרו את צעדם והשפעתם היתה מידית . מצויה רק מסורת אחת על רדיפת חסידים את הספר , בגלל אזכור שלילי של תמר ' ל ברגסון בתוכו . כך נאמר שם : ואמר אחד מהם שאינו יודע למה החסידים קורין אותה ע " פי [ על פי ] פקודת הצדיק מלובלין ר ' תמריל , האיך שייך לקרות לאשה ר ' , והשיב לו האחר , הלא בזהר נאמר בפירוש תמר היא דוכרא ונוקבה וידוע שתמריל הוא מן תמר , ובודאי ראה הלובלינער שבתמריל אשת ר ' בערקי יש ניצוץ מן תמר , או אפשר גלגול תמר ועי " ז ציווה לקרות אותה ר ' תמריל מחמת הדוכרא שיש בה והעולם אשר אינן יודעין מזה קורין אותה בלא ר ' וזאת הוא מחמת הנוקבה . 77 ראו למשל ליברמן , אהל רח " ל , ב , עמ ' ; 9 שבחי הבעש " ט ( מונדשיין ) , עמ ' . 57 - 55 קשה להתעלם בהקשר זה מסיפורי הנפלאות על הבעש " ט שהפיץ בראשית המאה העשרים ר ' יעקב יוסף שניאורסון , האדמו " ר השישי לבית חב " ד . סיפורים אלו קיצוניים ומופרכים הרבה יותר מאל...  אל הספר
מוסד ביאליק