כתב־יד על תעלולי החסידים

בארכיון פרל נשתמר כתב יד נוסף אשר בו נרמזת התייחסות של חסידים לספר מגלה טמירין . כתב היד נתחבר ככל הנראה בתחילת שנות העשרים של המאה התשע עשרה 21 מאיר , מגלה סוד , עמ ' 90 - 85 ( דברי צדיקים , עמ ' . ( 16 - 14 22 מאיר , מגלה סוד , עמ ' 88 ( דברי צדיקים , עמ ' . ( 16 23 במקור : ' ווער קען וויסען וואס אין אזויני ספרים שטעקט , דער וואס האט גידריקט דעם לשון הקודשין שבחי הבעשט זאגט טאקי , אז מען זאל נישט מיינין ער האט דאס ספר גישריבין עפיס מעשיות צו ליינען , עס שטעקט דארינין גרויסי זאכין און מיט דעם מגלה טמירין איזט אויך אזוי גיווען , עס האט דא איצט איינער ארויס גיגעבין גאר אקליין ספרל עס הייסט דברי צדיקים זעהט מען דארויס , אז אין דעם מגלה טמירין שטעקען עפיס סודות וואס דיא האר שטעלין זיך אזשע איינעם אויף ' . הטקסט של הקדמה זו מובא במלואו בתוך מאיר , מגלה טמירין , נספח חמישי . 24 באופן דומה היו כאלו אשר המשיכו את החיבור ' דברי צדיקים ' והעתיקו ממנו . כך למשל מביא גוטלובר שיח חסידים דומה מאוד לזה שאצל ריב " ל : אורות מאופל , עמ ' . 12 - 8 משפטים שלמים מהיצירה נעתקו גם למציאות חדשה לחלוטין בספר...  אל הספר
מוסד ביאליק