פתרון ל'מזרח' או 'הטרוטופיה'

הצגת סיפור האיכר מעלה בחריפות את השאלה אם בתיאור המושבות מדובר בהצגת פתרון ליהודים העניים ' בני המזרח ' על פי שיטתו של פרל , הנוהים מתוך חוסר בררה ועיוורון 199 פרל , בוחן צדיק , עמ ' . 107 200 פרל , מעשיות ואיגרות , עמ ' . 36 201 פרל , בוחן צדיק , עמ ' . 96 - 95 202 שם , עמ ' . 104 - 103 203 פרל , דובר אמת ( כ " י ) , עמ ' . 87 אחר מנהיגי החסידות , או שמא מדובר כאן ביצירת מקום המשמש מפלט מפני פגיעתם הרעה של החסידים , שהוא מעין ' מערב חדש ' . דברי פרל ב ' בוחן צדיק ' נכתבים לאחר ניסיונות כושלים מצדו לפעול למען הקמת ' חברה למען הפצות מלאכות מועילות בקרב היהודים בגליציה ' , ונראה שהדי אותו כישלון נשמעים מבעד לתמונה האידילית המוצגת כאן . ברור שפרל אינו מתאר את שיש במושבות אלא את שהיה ראוי להיות בהן . הוא קובל בכמה מקומות לאורך ' בוחן צדיק ' על נטישת עבודת האדמה ועל הסתאבות כלכלת היהודים , אבל אינו מציג את הקולוניות כדגם שאליו אמור ההמון לנהור לקראת תיקונו אלא כמקום מפלט ושמורה אחרונה העומדת מנגד לחסידות . לפנינו שמורה המנותקת מן המתרחש באזור שממנו בא עובדיה ואשר חיה על פי חוקים פנימיים משל...  אל הספר
מוסד ביאליק