דימוי תלמידי הגר"א ו'חסיד האמת'

תוספת דמות האיכר היא רבת משמעות ולמעשה משנה את התמונה כולה . חבריו של עובדיה מתרעמים עליו על שהוא זונח אותם לטובת אנשים פשוטים וגסים , באומרם : ' הכי לבעבור בקש איכרים ועובדי אדמה ולהתחבר בחברתם עזבת את ביתך ואוהביך האם זאת מטרת חפציך ' , אך לאחר שהם שומעים את הסיפור במלואו נחה דעתם . אותו איכר יהודי בשם יעקב דוד , החי כאנוס , מתגלה לא רק כאיש ישר אלא כ 'חסיד האמתי האחרון ' , תלמיד הגר " א מווילנה , שלצד עבודה בשדה לומד תורה . האיכר , בניגוד לכל האדמו " רים והרבנים שתוארו קודם , מצליח למחוק בנשיפתו את האותיות שנחקקו על השרייבטאפיל . למעשה מאמץ כאן פרל באופן פרדוקסלי את הדגם של ' הצדיק הנסתר ' שרווח בספרות השבחים החסידית שבעל פה ושבכתב . דגם שעליו לועג פרל עצמו מוקדם יותר בהביאו את סיפור השוחט הנסתר ואת סיפור האיש הפשוט המוריד 194 לתיאור מפורט של המקורות השונים שמהם ניזון פרל בתיאורו ראו צינברג , תולדות , ו , עמ ' ; 67 שם , עמ ' 347 - 346 ( בדברי ההשלמה של פייקאז ' לספר ); קלוזנר , היסטוריה , ב , עמ ' 317 והערה ; 52 שם , ג , עמ ' ; 293 , 10 מלצר , מושבה יהודית ; סדן , אין און ארום יידיש...  אל הספר
מוסד ביאליק