קרומטשוהסקא (זאלאטשיק) או הכניסה לגליציה

המקום הראשון שאליו מגיע עובדיה בגליציה הוא קרומטשהוסקא , שאינה אלא זאלאטשיק ( , ( Zaleszcyki שם הנחשף במלואו בשולי כתב היד של ספר בוחן צדיק . ואלו דבריו : בתחלה הלכתי לק " ק קרומטשוהסקא כי שמעתי איך הרב מרים קול בתפלתו ומכה כף אל כף כמו אנשי שלומינו ממש וכאשר הי ' בעירו הצדיק ר ' קאציג מסאקוב הי' 37 פרל , בוחן צדיק , עמ ' . 44 עניין זה מבואר בהמשך הספר בתיאור יחסו של רא " ז מרגליות אל הרבי מאפטא . 38 פרל , בוחן צדיק , עמ ' . 46 39 שם , עמ ' ; 47 - 46 דובר אמת ( כ " י ) , עמ ' , 25 בשולי העמוד . שני השמות עולים בגימטרייה . 827 על המקום ראו פנקס הקהילות , פולין , ב , עמ ' . 196 - 195 הרב נכנע לפניו כמו אחד מאנשי שלומינו ובאתי אליו וכאשר הייתי עדיין יותר מן מאה אמות רחוק מביתו שמעתי קולו קול גדול ומשונה כצעקת החתול ובאתי לביתו וראיתי כי התפלל תפילת ש " ע [ שמונה עשרה ] והמתנתי עד אשר אכל פת שחרית והלכתי עמו לחדר השני אשר בביתו וספרתי לו מבוקשי ויפח בפיו על הדפים אך כאשר הלכתי ממנו ראיתי שלא פעל כלום והנה מחמת שראיתי שהוא אינו מהצדיקים והקב " ה בודאי אינו מדקדק עמו כחוט השערה אמרתי בודאי ה...  אל הספר
מוסד ביאליק