נספח איגרת פארודית גנוזה בגנות ר' צבי הירש מזידיטשוב

[ הספרייה הלאומית בירושלים , המחלקה לכתבי יד , ארכיון יוסף פרל , , 4 1153 תיק 52 ] [ הספרייה הלאומית בירושלים , המחלקה לכתבי יד , ארכיון יוסף פרל , , 4 1153 תיק 52 ] [ עיקר הטקסט מובא על פי כתב היד הנמצא בספרייה הלאומית בירושלים , אוסף שבדרון , יוסף פרל , תעודה . 8 תיקונים והוספות על פי כתב היד המקביל , הספרייה הלאומית בירושלים , המחלקה לכתבי יד , ארכיון יוסף פרל , , 4 1153 תיק חדש , 23 הובאו בסוגריים מזוותים ] אל איש הבליעל , אשר כיחש ומעל , חטא והחטיא כירבעם , ה " ה הרהק החסיד צבי הירש מזידטשוב < נרו ידעך ויכבה > . האמנם ידענו אותך ואת מעשיך הרעים מאז היותך לאיש < לבעל > , וידענו כי מצחך עזה כנחושה < מצח אשה זונה > כנשים הזקנות והארורות , בכל זאת השתוממנו לקול השמועה אשר באה אלינו ק " ק זבאריז , איך ערבת לבך עת היותך בפודקיאמין בשבת ק' פרשה בהעלותך לדבר סרה על הקהילה קדושה עיר ואם בישראל טארנאפאל , לקלל את יושביה כאחד הפוחזים והרקים , וחשבת עוד כי גדולות עשית בהגימטריא אשר נבחת < אמרת > , כי פה אל פה , בגימטריא טארניפאל במ " ק , אמור נא אתה החצוף והבליעל , מי שמך לאיש , ואיזו מעשי צ...  אל הספר
מוסד ביאליק