על האיגרת הגנוזה וסבך הגימטריות

במעשה הגימטריות לעג פרל לא רק לר ' צבי הירש אלא גם לעצם השימוש בגימטריות בספרות הקבלה והחסידות , שניתן לדרוש בהן לדעתו כל מה שחפץ הדרשן , ומתהפכים הפשטים . ר ' צבי הירש נקט בדרך זו לעתים קרובות , ומנהגו היה לשלב בדרשותיו גימטריות שונות ומשונות . גם אם במקום אחד אמר שיש ' להעמיק בענין הלכה הליכות עולם בגופא דעובדא איך ליחד שמו יתב ' ב " ה וב " ש [ יתברך ברוך הוא וברוך שמו ] בכל דבור ואות אבל לא ח " ו לבלות ימיך ומוחך בפרפראות לחכמה דהינו חשבון 52 ראו למשל את רשימת הגימטריות , הנוטריקונים וצירופי האותיות בספר ילקוט עטרת צבי , ב , עמ' מח - נ , פב - פג , צט - ק ; צבי אלימלך מדינוב , אגרא דפרקא , עמ ' תקנט - תקסב . הגי " מ [ הגימטריות ] הגם שהם מסוגלים מאוד ' , הרי שהוא עצמו לא הניח את ידו מאותם חשבונות . ייתכן כי ההתבטאות המסתייגת האחרונה היא כבר תגובה לביקורת המשכילים על אותו עניין , שהיו בהם כיצחק בער לוינזון ( ריב " ל ) שתלו את התפשטות השבתאות בשימוש המרובה בגימטריות דומות וברושם שהן הותירו על ' פשוטי העם ' . באופן דומה הציג פרל , בחטיבת איגרות גנוזה של ' מגלה טמירין ' שלבסוף לא שולבה ב...  אל הספר
מוסד ביאליק