החרם מצד ר' צבי הירש מזידיטשוב על המשכילים וגימטרייה ראשונה

נקודת מפגש נוספת בין פרל לר ' צבי הירש נתרחשה מחוץ לגבולות המתוארים בספר מגלה טמירין . בשנת 1820 דרש ר ' צבי הירש בשבת פרשת ' בהעלותך ' בפודקמיין בגנות יוסף פרל ובית הספר שהקים , וקרא להחרים את המשכילים . תוכן הדרשה ידוע לנו ממכתבו של משכיל צעיר בשם מרדכי פייערשטיין אל אחד ממקורבי פרל — יצחק מיכל מאניס . פייערשטיין , ששהה באותה עת בעיר , שמע את הדרשה שנאמרה בסעודה השלישית ( ' דיא פינסטרע תורה ' ) ומסרה באופן הבא מפי ר ' צבי הירש : מיר האבען מקובל מפי אליהו ז " ל : אז אללע זאכען זענין נכלל בתורה . עס שטייט פה אל פה מדבר [!] , דאש מיינט מען מאן מוז נאר תורה לערנען ווייל דער חלל פון דער אות פ איז כמו ב וואש הויבט זיך אן דיא תורה בראשית מיט דעם אות ב ' . ווער אבער לערנט מיט איבערזעצונג אודער דייטש איז איין אפיקורס . איך בין מחרים אללע וועלכע לעזען אודער וועלכע אפיל ' בייא זיך איין דייטש ביכעל האבין משני עולמות בפרט טארניפאל שהוא בגימטרייה פה אל פה במספר קטן . איך זאג אייך זיא זענין מוחרם זייא זענין אין חרם , מען מעג מיך אן געבין מען וועט אינז ניט קארנען טהון . מיר זענין פון קינדווייז אויף ...  אל הספר
מוסד ביאליק