כתב־יד על תעלולי החסידים

בגנזי יוסף פרל נמצא כתב יד מאחד מבני חוגו , שנכתב בעקבות ספר מגלה טמירין , ובו מסופר על תעלולי החסידים ותגובתם לספר . בין השאר מופיעה בכתב יד זה אנקדוטה על ר ' צבי הירש : הבעשטן הגדול וגס רוח ר ' הירש זטשובער דובר תמיד סרה על בעלי הש " ע [ השולחן ערוך ] באומרו כי הוא גדול מהם והוא בעל ש " ע חי , ויעיז פניו נגד הרמ " א ז " ל אשר 28 אגרות האוהב ישראל , עמ ' עא - עו ; צבי הירש מזידיטשוב , מכתבי קודש , עמ ' סה - סח . על סמך איגרת זו ( חסרת התאריך ) פענח שמרוק את הפרשייה שבספר מגלה טמירין . על האיגרת ראו תשבי , חקרי קבלה , ב , עמ ' , 936 הערה . 125 ראו על כך בפרק השני ובהערות לאורך המהדורה של ' מגלה טמירין ' . 29 נאכט , כתב תלונה . הדברים מובאים בהמשך בתרגום עברי . באותה שנה התנהלה נגד הרבי מזידיטשוב חקירה בדבר איסוף כספים לארץ ישראל . ראו גלבר , עליית יהודים , עמ ' רמו . אנו הולכים לאורו בכל דיני הש " ע לאמר עליו כי הי ' מכת האפיקורסים ודברים האלה שמע מפיו הרב הגדול אבד " ק פאדקאמין , גם שמעו ממנו שהט " ז ז " ל בא אליו בשבת בסעודה שלישית לבקש ממנו תיקון דהיינו שיתקן נשמתו , ועל הנודע ביהוד...  אל הספר
מוסד ביאליק