התנגדות המשכילים לר' צבי הירש מזידיטשוב

דרכו של ר ' צבי הירש עוררה ללא ספק את חמתו של פרל , שהקבלה והחסידות היו זהות בתפיסתו , והביאה אותו להתייחס בהרחבה לאותו צדיק , הקרוב למקומו . אולם יש להקדים ולומר שלא רק פרל נאבק בר ' צבי הירש אלא גם משכילים אחרים בני הזמן . כך למשל תיאר נחמן קרוכמאל ( רנ " ק ) בלעג — במכתב חיזוק למשכיל צעיר , אברהם גולדברג , אשר חשש מפגיעת קנאים שביקשו לשרוף את ספרי ההשכלה שבידו — את גירושו של ר ' צבי הירש מאחת הערים , כדי להראות את חרפת החסידים ולהציג את חולשתם . ואלו דבריו : הנבל ובעל עבירה מזידיטשוב יושב ומספר בקהל פתאים עומדים ברעדה : כמה מבצרים ברקיע כבש היום בתפלתו וכמה עולמות כפופים תחתיו ומייחלים לשפע על ידי אתערותא דלתתא ומיין נוקבין דיליה ; יושב בשמים ישחק לגאונו המשונה — הדבור עודנו על שפתיו , והנה שוטר העיר בא הבית ומקלו בידו ; הרב נבהל ופניו מלבינים , השוטר יניף יד , והוא קם מכסאו והולך אחריו בפחד עצום , ואחרי אשר שפך עליו בוז וחרפות מרבה מהכיל , יגרשהו מן העיר , ולא נזדעזעו העולמות , אף לא חשכו המאורות , ועולם כמנהגו נוהג . אותם ' גירושים ' ומעצרים נבעו לרוב מ ' הלשנות ' של משכילים על הפ...  אל הספר
מוסד ביאליק