פרק שלישי יוסף פרל, ר' צבי הירש מזידיטשוב ו'פולמוס הגימטריות'

רוב המתארים את פועלו של פרל והדנים בספריו ניסו להציב חיץ בין פעילותו הספרותית לבין ' כתבי התלונה ' והתזכירים ששלח לשלטונות . אולם ניתוח מדוקדק של מדרש השמות בכתביו הספרותיים הסאטיריים מציב לפנינו תמונה שונה , כפי שכבר ראינו בפרק העוסק בספר מגלה טמירין . פרל רקם למסכת אחת עובדות , הערות על ספרים , איגרות פרטיות ותורות חסידיות ושילבן בעלילה ספרותיות מדומיינת . אופני הפעולה של פרל נמצאים אפוא שלובים במארג אחד , ויש לדון בהם באופן זה . דיון ברובד הספרותי התאורטי אין בו די , משום שאין ספרות יפה גרידא לפנינו אלא ספרות פולמוסית מובהקת שרשמי הזמן ניכרים וצפונים בה ומכוונת היא למאורעות ספציפיים . כמקרה מבחן לעמדה זו נציג בפרק זה את הזיקות בין יוסף פרל לר ' צבי הירש מזידיטשוב , שפעלו פחות או יותר באותן שנים . במהלך הפרק נציג איגרת פארודית גנוזה של פרל בגנות ר ' צבי הירש , שנותרה בכתב יד , ושלאורה מתגלה שוב הקשר ההדוק בין היצירה הספרותית למציאות ההיסטורית . חשיפת תעודות ממין זה תבהיר את כלל פועלו הספרותי של פרל . אולם יש בפרשייה זו כדי להאיר הרבה יותר מכך , ואולי אפשר יהיה לדלות ממנה דבר חדש על פ...  אל הספר
מוסד ביאליק