'המקומות הקדושים': גלגולו של שבח על הבעש"ט

בתוך חטיבת גליציה שבספר מגלה טמירין מגולל פרל בפי מאיר יעקב מזאסלאב שבח חסידי על הבעש " ט בטלוסט ( uste ł , ( T מקום שבו שהה הבעש " ט בימי ' ההסתר ' , ובו ' נתגלה ' . וזה לשון המעשה באיגרת קד של ספר מגלה טמירין : כאשר הייתי בק " ק טלוסט ששם היה דר הבע " שט ועדיין יש שם המקוה שלו , וסיפר לי הבעל הבית אשר הייתי נתאכסן אצלו , ששמע מן וויינערל אחד זקן שאמר שהיה יודע עדיין הבע " שט , וסיפר לו להבעל הבית , שפעם אחד היה הבע " שט בחורף בקור גדול מאד במקוה קודם שנעשה יום , והבעדיר היה מאיר לו עם חתיכה קטנה נר להמקוה , והיה הבע " שט שוהה עצמו הרבה מאד במקוה , וכאשר ראה הבעדיר שהחתיכה נר יוצא , אמר להבע " שט רבי צאו מן המקוה , כי הנר יוצא , והתחיל הבע "שט לשחוק , ואמר להבעדיר מה בזה , קסבר אתה שרק נר יכול להאיר , גם סטאמפאל יכול להאיר , וכאשר אמר זאת הבע " שט , התחיל סטאמפאל אחד מהסטאמפאליס שהיו במקוה להבעיר , והיה אור גדול . מקור השבח באגדה המסופרת על חנינא בן דוסא , שאמר לבתו : ' מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק ' . הסיפור החסידי בנוי על דברים אלו ומקנה להם משמעות חדשה . הד לדברים נמצא...  אל הספר
מוסד ביאליק