החצר באקלו (אוליק) והקריאה הריטואלית בספר שבחי הבעש"ט

תיאור החצר באקלו בספר מגלה טמירין משתלב בסופו של דבר באיגרות הנוגעות לרבנים האנוסים שעליהן נרחיב בהמשך . אקלו היא על דרך חילוף אותיות אוליק ( Olyka ) אשר בווהלין . גם כאן מכונה הרבי בשם ' רבינו ' ושמו הפרטי לא מפורש . לעומת זאת שומעים אנו את קולו של המזכיר ר ' גדליה באלטיר השולט בחצר ובפעילותו של הרבי ביד רמה . עלילותיה של החצר נזכרות בעשר איגרות . במבט ראשון תמוהה בחירתו של פרל במקום זה , אבל מעיון מדוקדק במרחבים החסידיים שביקש לתאר דומה שבחר בחצר זו דווקא משום שהיתה בזמנו ידועה ומשפיעה . נראה שפרל בחר כדגם לתיאור הרבי באקלו את ר ' צבי אריה מאוליק ( , ( 1811 - 1759 מתלמידי ר ' מיכל מזלוטשוב , שבנה במקום חצר מלכותית . שמו מופיע בהסכמות לכמה ספרי חסידות שעמדו לנגד עיני פרל ומוזכרים לאורך ספר מגלה טמירין , בהם ' אור החכמה ' ו ' אור פני משה ' ( תק " ע ) . יש להניח שפרל ידע עליו גם מסיפורים שבעל פה ששיקע לאורך העלילה באופן מרומז . בספרות השבחים המאוחרת מסופר על אותו רבי שלא קיבל עליו את מרות ר ' ברוך ממז ' יבוז ' ( לכאורה 106 פרל , מגלה טמירין , איגרות עב , קלה , קמב , קמג . 107 שם , איגרו...  אל הספר
מוסד ביאליק