'הספרים הקדושים', 'קדושת השבחים' ו'שבחים משכיליים'

מרגע שהיה מי שהגדיר את ספרי החסידות כ ' ספרים קדושים ' קמו כאלו שבאו לערער עליהם ; וברגע שהיה מי שסיפר ' שבח ' חסידי קמו בריות שבאו ללגלג עליו . פרל אמנם העצים את מושג ' הספר הקדוש ' בחסידות ( בכך שליקט מונח הרווח בכתבי ברסלב 121 על מהלך זה ראו שמרוק , ספרות יידיש , עמ ' ; 213 - 209 רפפורט אלברט , הגיוגרפיה ; מאיר , בין חסידות להשכלה ; הנ " ל , שבחי רודקינסון , עמ ' ; 145 - 144 , 137 - 134 להלן , פרק חמישי . 122 וולדן , שם הגדולים החדש , ערך ' רבינו הבעש " ט ' , לח ע " א . ר ' אהרן ראטה תקף דברים אלו באופן חריף , שומר אמונים , כו ע " ב . היה מי שמצא שמץ של מינות בספר בשל עניין אחר . ראו תפילינסקי , אמרי ספר , עמ ' תסח . על דרכו של וולדן בעיצוב הסיפור החסידי ראו נגאל , הסיפורת החסידית ; צדרבוים , כתר כהונה , עמ ' . 106 - 105 123 רודקינסון , סיפורי צדיקים , עמ ' ; 100 הנ " ל , עדת צדיקים , עמ ' . 43 , 15 124 לנדא , זכרון טוב , ט ע " ב . לאמירות דומות ראו ציקרניק , נפלאות התפארת שלמה , כג ע " א ; מונדשיין , שבחי הבעש " ט , עמ ' ; 54 - 52 תפילינסקי , אמרי ספר , עמ ' תמט - תנ ; בוקסבאום , ה...  אל הספר
מוסד ביאליק