שבחי 'הצדיקים האמתיים'

בהקשר לדבריו החריפים של ר ' נתן על ' הספרים הקדושים ' ועל הספרים העומדים כנגדם יש מקום לדון בדרך שבה ראה את השבחים המסופרים על הצדיקים ואת ספר 102 שם , הלכות תפילה , ד , אות יב . ראו על כך גם חיי מוהר " ן , ' נסיעתו וישיבתו באומן ' , אות רו , עמ ' קמד . 103 מכתב ההסתלקות , עמ ' יג , כד , כו . 104 שם , עמ ' כח - ל . ' התרגום ' מופיע כך בטקסט החסידי . דברים דומים ואף חריפים יותר חוזרים בתיאור ההסתלקות אצל ר ' נחמן מטשעהרין , תלמיד ר ' נתן , פרפראות לחכמה , תורה סא , לה ע " א - ע " ב , לו ע " ב . שבחי הבעש " ט , שנדפס לאחר הסתלקות מורו . גם במקרה זה נעוצים דבריו במה ששמע מר ' נחמן . בתורה אחת בספר ליקוטי מוהר " ן התייחס ר ' נחמן לשבחים המסופרים על צדיקים , ואמר : דע שספורי מעשיות מצדיקים , הינו ממה שאירע להם , הוא דבר גדול מאד , ועל ידי זה נטהר מחשבתו . אבל אי אפשר לספר מעשיות של צדיקים , כי אם מי שיכול להדמות עצמו להשם יתברך , דהינו שיכול להבדיל בין אור וחושך כמו השם יתברך , כי כנגד כל מעשה של צדיק , יש כנגדו רע , דהינו שיש מעשיות של רשעים , שגם להם ארע כיוצא בזה . ר ' נתן מנמירוב , שיצר...  אל הספר
מוסד ביאליק