תפילה על מפלת החסידים וביעור ספריהם

בין שרידי גנזי יוסף פרל שנתגלגלו לירושלים נמצאת תפילה רבת עניין על מפלת החסידים וביעור ספריהם . וזו לשונה : בא " י או " א [ ברוך אתה ה ' אלוהינו ואלוהי אבותינו ] האל הגדול והנורא האל הקדוש אתה חונן לאדם דעת האנושית , אתה חוננתנו למדע תורתך שבכתב וגם אתה הנחלת לאבותינו תורה שבע " פ ותתן לנו מורים אמת ומפרשי צדק להאיר עינינו בהם , בכן רוממתנו מכל החיים , קרבתנו לעבודתך ושמך הקדוש עלינו קראת , ומפני חטאינו וברוב אולתינו תכפו עלינו צרות רבות ארוכות ורעות , לקצוי ארץ נדחנו לאלפי שנים ואין שיור בידינו עוד זולתי מתנותיך היקרות האלה ולולא הם נחמתי כבר אבדתי בעניי , ואך עתה לעת זקוני צמחה בי זרע דורות אנשים כחשים , דור אביו יקלל וכו ' [ משלי ל , יא ] , דור טהור בעיניו ומצואתו לא רוחץ [ שם , יב ] , דור רמו עיניו וכו ' [ שם , יג ] , דור חרבות שיניו לאכול ענים מארץ וכו ' [ שם , יד ] , קמו לגנוב לבות עמך בית ישראל ולגזול גם נחלת מורשה זאת מידיהם , כי הנה על עמך יערימו סוד להשכיחם תורתיך ואף גם להעבירם על דעת האנושיות , אז יבואו ש " ץ , נתן , ברכיה , חיון ופרענק , ימ " ש , לבדות להם שמות רזים ורמזים...  אל הספר
מוסד ביאליק