28 פלורליזם, סובלנות ופתיחות בהלכה

ואף הוא פתח ודרש : דברי חכמים כדרבנות וכמשמרות נטועים בעלי אספות נתנו מרעה אחד . למה נמשלו דברי תורה לדרבן ? לומר לך : מה דרבן זה מכוין את הפרה לתלמיה להוציא חיים לעולם , אף דברי תורה מכוונין את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיים . אי מה דרבן זה מטלטל אף דברי תורה מטלטלין - תלמוד לומר משמרות . אי מה מסמר זה חסר ולא יתר אף דברי תורה חסירין ולא יתירין - תלמוד לומר נטועים , מה נטיעה זו פרה ורבה - אף דברי תורה פרין ורבין . בעלי אספות - אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה , הללו מטמאין והללו מטהרין , הללו אוסרין והללו מתירין , הללו פוסלין והללו מכשירין . שמא יאמר אדם : היאך אני למד תורה מעתה ? תלמוד לומר : כולם נתנו מרעה אחד - אל אחד נתנן , פרנס אחד אמרן , מפי אדון כל המעשים ברוך הוא , דכתיב וידבר אלהים את כל הדברים האלה . אף אתה עשה אזניך כאפרכסת , וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי מטמאים ואת דברי מטהרים , את דברי אוסרין ואת דברי מתירין , את דברי פוסלין ואת דברי מכשירין . ( בבלי , חגיגה ג ע " ב ) נקודה טובה לפתוח בה את הדיון היא אגדה שמופיעה בתלמוד ( בבלי , עירובין יג ע " ב ) לגבי ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)