טבלה .12 בניין אב משני כתובים (שני קלים וחומרים): נתונים