טבלה .11 בניין אב משני כתובים (שני בנייני אב): נתונים