טבלה .10 בניין אב משני כתובים (בניין אב וקל וחומר): נתונים