מקום פרסומם הראשון של המאמרים

״הרקע ההיסטורי והמשמעות של ישעיה א 17 – 10 ״ , בית מקרא , מה ( תש״ס ) , עמ׳ 189– . 204 נוסח שונה : – “ The Historical Background and Significance of Isaiah 1 : 10 17 " , in : M . Weinfeld and G . Galil ( eds . ) , Studies in Historical Geography and , Biblical Historiography Presented to Zechariah Kallai ( VTSup . 81 ) , Leiden 2000 pp . 177 – 194 ״המבנה והמשמעות של ישעיה א 20 – 18 ״ , בתוך : ר׳ כשר , מ׳ צפור וי׳ צפתי ( עורכים ) , עיוני מקרא ופרשנות , ד , רמת גן תשנ״ז , עמ׳ . 54 – 37 ״תיאור בוא האויב בישעיה ה 30 – 26 ״ , בית מקרא , מד ( תשנ״ט ) , עמ׳ . 305 – 289 ״נבואת נחמה או נבואת פורענות ( ישעיה ז 25 – 18 ) ״ , בית מקרא , מו ( תשס״א ) , עמ׳ 290– . 303 נוסח שונה : “ Isaiah 7 : 18 – 25 : Prophecy of Rebuke or Consolation ? " , Journal of the Ancient Near Eastern Society , 26 ( 1999 ) , pp . 107 – 120 ״נבואת התראה למנהיגי יהודה ( יש׳ י 32 – 28 ) ״ , שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום , ט ( תשמ״ז ) , עמ׳ . 113 – 95 ״משא פלשת ( ישעיה יד , כח – לב ) ״ , בתוך : ש׳ ספראי ואחרים ( עורכים ) , מלאת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן