Mu’rašt מאל־עמארנה ומורשת המקראית

באחד המכתבים שנמצאו בארכיון אל עמארנה ( א״ע , מכתב , 335 שורה , ( 16 מודיע שוורדתא ( uwardata Š ) , שהיה מלך באחת מערי דרום כנען , לפרעה , שהעיר לכיש מרדה ושעיר נוספת ( ששמה תועתק על ידי קנוטסון - ti š , Mu - hu ! - ra - a וכיום נהוג לתעתק אותו ˘ - ti š ’ - ra - a ú - Mu ) נתפסה בידי המורדים . עם פרסום המכתב הציע קלאוס לזהות את העיר , ששמה תועתק - ti š , Mu - hu - ra - a ˘ עם העיר מורשת גת שבשפלת יהודה ( מיכה א › , ( 1 הזהה ל״מורשת״ , מולדתו של מיכה הנביא ( מיכה א . ( 1 קלאוס הניח כנראה שהצורה - ti š ’ - ra - a ú - Mu מייצגת את השם הכנעני * מארשת , ושצורה זו התפתחה והפכה ל״מורשת״ המקראית בעקבות השמטת האל״ף הנחה . הצעה זו התקבלה על דעתם של חוקרים רבים . * בעיות שונות שבמחקר זה נדונו עם מורי , פרופ׳ פנחס ארצי ז״ל מאוניברסיטת בר אילן . זוהי מהדורה עברית מורחבת למאמר שהופיע באנגלית ( ורגון , אל עמארנה ) . 1 להעתק מכתב זה ראה שרדר , אל עמארנה , לוח . 126 המכתב תועתק ותורגם על ידי קנוטסון , אל עמארנה , עמ׳ . 951 – 9 › 8 2 מכתב זה יוחס לשוורדתא על ידי שרדר , טקסטים . ראה גם נאמן , עמארנה , ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן