לפני שעלה נבוכדנאצר מלך בבל על ירושלים והחריב אותה ואת מקדש שלמה, עלה מלך זה על אשקלון והחריבהּ, ואת מלכהּ ובניו לקח עמו בשבי לבבל. על כך מסופר בלוח עתיק זה. מסע נבוכדנאצר נערך בשנת 604 לפנה״ס. בכך התקיימה נבואתו של צפניה (ב ,(4 שפעל בסוף התקופה האשורית: ״ואשקלון לשממה״. בלשון דומה התנבא גם ירמיהו (מז :(5 ״נדמתה אשקלון שארית עִ מְ קָ ם״.