הריב עם תושבי יהודה בימי אחז (מיכה ו 1–8)

[ 1 ] שמעו נא את אשר ה׳ אמר קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קולך : [ 2 ] שמעו הרים את ריב ה׳ והאתנים מוסדי ארץ כי ריב לה׳ עם עמו ועם ישראל יתוכח : [ 3 ] עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי : [ 4 ] כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים : [ 5 ] עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אתו בלעם בן בעור מן השטים עד הגלגל למען דעת צדקות ה׳ : [ 6 ] במה אקדם ה׳ אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה : [ 7 ] הירצה ה׳ באלפי אילים ברבבות נחלי שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי : [ 8 ] הגיד לך אדם מה טוב ומה ה׳ דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך : בפרקים ו – ז במיכה מכונסות יחד שבע נבואות הנבדלות זו מזו בתוכנן , בצורתן , בנימתן ובסוגן הספרותי . הקובץ פותח בשלוש נבואות תוכחה ( ו 7 – 1 ז ; 16 – 9 , 8 – 1 ) ומסיים בארבעה קטעי נחמה ותקווה המכילים גם מאפיינים של תפילה ( ז , 17 – 14 , 13 – 11 , 10 – 8 . ( 20 – 18 הזיקה בין הנבואות אינה רעיונית , אלא אסוציאטיבית בלבד . הנבואה ו , 8 – 1 הפותחת את החלק האחרון שבספר מיכה , נסמכת אל קודמתה ( ה 14 – 9 ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן