רשימת מקורות

אדי – רקח , א ' . ואופיר , א ' . ) . ) 2013 מידת האמון של מורים בשותפיהם לתפקיד וזיקתה להכנסת חידושים בבתי ספר . עיונים במנהל ובארגון החינוך , . 163 - 192 , 33 ברקול , ר ‘ ) . ) 1995 מקומו ותפקידו של היועץ הארגוני בהתמודדות בית הספר עם תהליכי שינוי . עיונים במנהל ובארגון החינוך , . 108 - 99 , 20 פרידמן , י ‘ ) . ) 1993 מנהיגות ובשלות הצוות : מודל למנהלי בתי ספר מכניסי שינויים . עיונים במנהל ובארגון החינוך , . 46 - 29 , 19 שפירא , ת ‘ והרץ – לזרוביץ , ר ‘ ) . ) 2002 נשים מובילות שינוי בביתה ספר הערבי . עיונים במנהל ובארגון החינוך , . 68 - 35 , 26 Bailey , B . ) 2000 ) . The impact of mandated change on teachers . In N . Bascia & A . : Hargreaves ) eds . ) , The sharp edge of educational change ) pp . 112 – 127 ) . London Routledge / Falmer . Berkovich , I . ) 2011 ) . No we won ’ t ! Teachers ’ resistance to educational reform . Journal of Educational Administration , 49 ) 5 ) , 563 - 578 . Bisschoff , T . ) 2009 ) . Mandated change gone wrong ? A case study of law - based - school refo...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ